DUE NUOVI SACERDOTI PER LA CHIESA ALBANESE

  • DUE NUOVI SACERDOTI PER LA CHIESA ALBANESE
  • DUE NUOVI SACERDOTI PER LA CHIESA ALBANESE
  • DUE NUOVI SACERDOTI PER LA CHIESA ALBANESE
  • DUE NUOVI SACERDOTI PER LA CHIESA ALBANESE
  • DUE NUOVI SACERDOTI PER LA CHIESA ALBANESE

“Vedete quale grande amore ci ha donato il Padre” sono queste le parole da noi pronunciate dopo l’ordinazione presbiterale dei nostri due sacerdoti.

Il giorno 6 settembre 2014 nella cattedrale di Rreshen abbiamo vissuto con molta gioia l’ordinazione presbiterale dei nostri due fratelli, padre Arjan Ndoji e padre Agustin Margjoni. Due giovani nati e cresciuti in questa zona, dopo il tempo necessario di formazione, hanno donato la loro vita al Signore, nell’Ordine Sacro a servizio dei poveri, nella congregazione dei Missionari Vincenziani. Sono stati consacrati da sua Eccellenza Mons Cristoforo Palmieri, il quale ha presieduto la celebrazione Eucaristica.

La mattina del 7 settembre i due nuovi sacerdoti, hanno celebrato la loro prima Eucarestia. È stato un momento di grazia e di benedizione per tutti noi presenti.

Ringraziamo il Signore per questi due giorni che ci ha donato e sosteniamo con la preghiera i nuovi sacerdoti affinchè adempiano al meglio la missione loro affidata.

 “Shikoni çfarë dashurie na dhuroi Ati ynë qiellorë” këto janë fjalët që kemi brohoritur pas shugurimit të dy  meshtarëve të ri!

Me datë 06 shtator  2014 në katedralen e Rrëshenit kemi jetuar me shumë gëzim shugurim Meshtarak të dy vëllezërve tanë. Dy djem lindur e rritur në këtë zonë, pas një kohë të nevojshme formimi, i kanë dhuruar jetën Zotit, në Urdhërin e Shenjtë për shërbimin ndaj të vafrërve në Kongregatën e misionarëve Vinçencian. Kanë qenë të shuguruar nga shkëlqesia e tij imzot Cristoforo Palmieri i cili ka udhëhequr edhe kremtimin Eukaristik.

Mëngjesin e datës 07 shtator, atë Arjan Ndoji dhe atë Agustin Margjoni, dy meshtarët e rinjë, kanë kremtuar Eukaristine e parë. Një moment hiri dhe bekimi për të gjithë ne që ishim të pranishëm. Falenderojmë Zotin për këto ditë të bukura që na ka dhuruar dhe t’i mbështesim me lutje meshtarët e rinjë për përmbushjën sa më mirë të misionit, atyre besuar.

 Genc Gjoci

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *